Programy prewencyjne

Bezpiecznie to wiedzieć i znać

Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci oraz zmniejszenie ilości zdarzeń z ich udziałem. Został wprowadzony na terenie województwa wielkopolskiego 8 września 2014 roku.Wiedza zdobyta przez uczniów w trakcie realizacji policyjnego programu edukacyjnego ułatwi dokonanie im wyboru w sytuacjach problemowych, których mogą być bezpośrednimi uczestnikami lub świadkami. Wyboru, który pozwoli uniknąć błądzenia mogącego wynikać z niewiedzy. Program realizowany będzie poprzez pracę wychowawców wzmacnianą spotkaniami z policjantami.

Najważniejszym zadaniem stawianym przed realizatorami programu jest wyposażenie adresatów w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w środowisku, w szczególności wynikających ze współżycia społecznego czyli:

 • Budowanie świadomości i odpowiedzialności za własne zachowanie;
 • Promocja bezpiecznych zachowań w środowisku lokalnym;
 • Zapoznawanie z funkcjonowaniem numerów alarmowych;
 • Kreowanie pozytywnych wartości i kształtowanie postaw prospołecznych wobec innych;
 • Kształtowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego.

 

Bezpośrednimi adresatami programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” są dzieci szkół podstawowych I etapu edukacyjnego, który obejmuje klasy I-III. Dzieci zostaną wprowadzone w zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa na podstawie „elementarza” o charakterze edukacyjnym, który opracowany został przez przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zakres tematyczny przedstawiony w przedmiotowym materiale składa się z następujących rozdziałów:

 • „Bezpieczna droga”,
 • „Zabawa – ale jaka?”,
 • „Sam w domu…”,
 • „Obcy”,
 • „Mój wolny czas”,
 • „Niebezpieczne przedmioty”,
 • „Szukam pomocy”,
 • „Gry edukacyjne”.
Powrót na górę strony