Programy prewencyjne

Razem bezpieczniej

razem_bezpieczniejZostał wprowadzony na terenie województwa wielkopolskiego 8 września 2014 roku.Wielkopolska Policja już od długiego czasu realizuje zadania w obszarach wskazanych przez program. Zgodnie z jego ideą są to działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 

 

 

Do najbardziej spektakularnych działań, ale też najwyraźniej wpisujących się w Program zaliczyć można :

1.       W obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania :

 • dodatkowe, płatne patrole Policji finansowane ze środków samorządowych,
 • Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości nastawiony  na skoordynowanie działań w tym zakresie lokalnych społeczności,
 • Prewencyjne programy: Bezpieczne Miasto/Wieś, Bezpieczny Ogród/Działka, Uwaga Zagrożenie, Z Pyrkiem Bezpieczniej, Bezpieczna Szkoła,
 • strategia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych,
 • konkurs na najlepszego dzielnicowego,  popularyzujący postawy społeczne  w powiązaniu   z prezentacją sylwetek dzielnicowych całej Wielkopolski.
2.       W zakresie przeciwdziałania przemocy domowej :
 • utworzenie Policyjnego Punktu Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Komendzie Wojewódzkiej – udział w projekcie studentów wolontariuszy,
 • szkolenia organizowane cyklicznie wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej, uczelniami wyższymi, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuraturami i sądami
 • lokalne inicjatywy antyprzemocowe – np. Centrum Walki z Przemocą w Rodzinie utworzone na terenie Czarnkowa.
3.       Bezpieczeństwo w szkole :
 • wielkopolski program prewencyjny „Bezpieczna Szkoła’” realizowany przez policjantów, nauczycieli i uczniów na terenie całej Wielkopolski
 • program edukacyjny „Z Pyrkiem bezpieczniej” adresowany do najmłodszych Wielkopolan, a przygotowany przez Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Wydział Prewencji KWP w Poznaniu – finansowanie programu w roku szkolnym 2006/2007 przyjął na siebie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
 • działania prewencyjne we współpracy ze Strażami Miejskimi/Gminnymi, WOPR, Żandarmerią Wojskową i innymi podmiotami związane z zabezpieczeniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, „Dni wagarowicza”, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
4.       W obrębie bezpieczeństwa w komunikacji publicznej :
 • realizacja przyjętej „Strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych” – w ścisłym współdziałaniu ze Strażą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, ścisła współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.
5.       W zakresie ochrony przed wydarzeniami nadzwyczajnymi lub atakami terrorystycznymi:
 • utworzenie zespołu ds. wdrażania i koordynacji przedsięwzięć Policji z zakresu przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych na terenie woj. wielkopolskiego
 • szeroka działalność informacyjno-szkoleniowa dla szkół, zakładów pracy, instytucji.
6.       Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
 • realizacja krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT2005”.
 • realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • podejmowanie wspólnych działań z Urzędem Celnym oraz Żandarmerią Wojskową ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej i ujawnianie nietrzeźwych kierujących.
7.       Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej:
 • opracowywanie we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej oddział wielkopolski, materiałów edukacyjnych, prelekcji i pokazów dotyczących zabezpieczeń mienia w działalności gospodarczej,
 • przygotowanie wspólnie z Urzędem Miasta Poznania międzynarodowej konferencji na temat „Przestępczość przeciwko małym i średnim firmom”,
 • publikowanie w czasopismach branżowych artykułów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa.
8.       W zakresie bezpieczeństwa w Internecie :
 • edukacja prawna użytkowników Internetu pod kątem znajomości typów przestępstw internetowych, sposobów ich rozpoznawania i postępowania w przypadku zetknięcia się z “cyberprzestępczością”. Przygotowane we współpracy z Politechniką Poznańską opracowania „Ciemna strona Internetu”, które ukazało się jako dodatek do nakładu Gazety Wyborczej.
9.       Ochrona dziedzictwa narodowego :
 • wspólne szkolenia Straży Granicznej, Urzędu Celnego i Policji prowadzone przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • cykliczne szkolenia przeprowadzane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dla administratorów obiektów sakralnych i muzealnych,
 • nawiązanie współpracy z przedstawicielami Kurii Poznańskiej, Gnieźnieńskiej i Kaliskiej odpowiedzialnymi za ochronę zabytków,
 • wspólne z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UW przygotowanie poradnika Chrońmy Nasze Zabytki,
Powrót na górę strony