Programy prewencyjne

Uwaga Zagrożenia

Celem programu „Uwaga zagrożenia” jest profilaktyka oraz działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na zdecydowane ograniczenie popytu i podaży środków odurzających wśród nieletnich, a w szczególności:  • edukacja społeczeństwa mającą na celu wychwycenie wczesnych oznak zagrożenia uzależnieniem i informowanie o dostępnych formach pomocy,
  • profilaktyka zmierzająca do redukcji potencjalnych czynników prowadzących do uzależnienia jakim jest narkomania,
  • ograniczenia możliwości nakłaniania osób nieletnich do zażywania środków odurzających,
  • ograniczenia działalności przestępczej osób sprzedających narkotyki wśród młodzieży szkolnej,
  • wypracowanie porozumień i prowadzenie ścisłej współpracy z dyrektorami szkół i kuratorami oświaty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
  • zapoznanie kadry pedagogicznej z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi narkomanii, narkotyków i alkoholizmu,
  • systematyczne uaktualnianie bazy danych dotyczących narkomanii, miejsc szczególnie zagrożonych działalnością handlarzy, danych osobowych dealerów itp.
  • współpraca podmiotów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnych, zmierzających do modyfikowania stylu życia wolnego od narkotyków szczególnie wśród nieletnich i młodocianych,
  • włączenie innych pionów policyjnych w kształtowanie systemu rozpoznawania, przeciwdziałania zjawisku narkomanii i przestępczości z nią związanej.

 

Kontynuowana jest współpraca z biurem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, świetlicami środowiskowymi, Oddziałem Leczenia Uzależnień i Starostwem Powiatowym. Prowadzone dotychczas działania profilaktyczne wśród nauczycieli skutkują coraz lepszym rozpoznaniem środowisk udzielających środków odurzających małoletnim.

Powrót na górę strony