Programy prewencyjne

Wielkopolski Program Prewencyjny "Bezpieczna Szkoła"

bezpieczna_szkolaZapewnienie   bezpieczeństwa  dzieciom  i  młodzieży   stanowi  podstawowe  zadanie   przed  którym  stoją  rodzice,  nauczyciele  oraz  Policja. Wraz  z  rozwojem dziecka  i  jego samodzielności  musimy  coraz  bardziej  liczyć  się  z koniecznością  wyposażenia  go  w  umiejętność  przewidywania  zagrożeń,  unikania ich, a jeśli już  zaistnieją  -  w  zdolność do radzenia sobie  z  trudną  sytuacją.

  

Założenia programu:

Promowanie tematyki prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w trakcie spotkań w szkołach oraz w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych poprzez kampanie informacji medialnych. Stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia wszelkich zagrożeń .  

Cele programu adresowane do dzieci:

1. Uwrażliwienie ich na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy i przebywania w domu.

2. Wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

3. Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.

4. Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.

5. Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.  

 

Cele programu adresowanego do rodziców i nauczycieli:

1. Wzbogacenie wiedzy w informacje związane ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i zachowania, które pozwoli uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców.

2. Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia – sprawcy czynu zabronionego.

3. Przekazanie wiedzy dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu zabronionego.    

 

Sposoby osiągnięcia zakładanych celów:

1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu przez dzielnicowego.

2. Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń programowych przez specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi.

3. Uczestniczenie specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych w spotkaniach z rodzicami w szkołach.

4. Współdziałanie instytucji i organizacji wspierających realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. Wypracowanie odpowiednich form przekazu informacji pomiędzy Sądem Rodzinnym a Policją w sprawach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz małoletnich pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej.

6. Prowadzenie działań prewencyjnych przez dzielnicowych i kuratorów sądowych między innymi poprzez kontrolę miejsc zagrożonych, gdzie grupują się niepełnoletni, wspólne wizyty w domach podopiecznych podlegających kurateli sądowej.

7. Pozyskiwanie instytucji i organizacji pozapolicyjnych do współpracy w opracowaniu i wydaniu materiałów informacyjno– edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci.

8. Współdziałanie w realizacji programu instytucji i organizacji działających na rzecz zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa dzieciom.    

Proponowane moduły tematyczne programu prewencyjnego "Bezpieczna Szkoła"

I. Co każde dziecko wiedzieć powinno o pracy policji.                                                                        Moduł tematyczny przybliżający dzieciom i nauczycielom pracę służb policyjnych, ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, utrzymania ładu i porządku publicznego. II. W drodze do szkoły.                                                                                                                          Celem tego modułu jest przekazanie uczniom informacji związanych z umiejętnością bezpiecznego postępowania i zachowania w drodze do i ze szkoły. III. Moja bezpieczna szkoła.                                                                                                                   Moduł tematyczny związany z zagrożeniami jakie mogą występować na terenie szkoły i sposobami postępowania w takich przypadkach. IV. Baw się bezpiecznie.                                                                                                             Tematyka tego modułu dotyczy zagrożeń na jakie mogą być narażone dzieci w trakcie zabawy, która może przebiegać w różny sposób i odbywać się w miejscach nie zawsze bezpiecznych do zabawy. V. Bądź sobą.                                                                                                                                     Moduł tematyczny związany z zagadnieniem uzależnień tj. alkoholowych, lekowych i narkotykowych wśród dzieci.

 

Powrót na górę strony