Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w aktach normatywnych:

· Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r.

 - Konstytucja RP [art. 63] (Dz. U. Nr 78, poz. 483),

·Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071),

·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. mogą być kwestie dotyczące:

-zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

-naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli,

-przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 k.p.a. mogą być sprawy dotyczące:

- ulepszenia organizacji,

- wzmocnienia praworządności,

- usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

- ochrona własności społecznej,

- lepszego zaspokojenie potrzeb ludności.

W praktyce przyjmuje się, że skarga ma zawierać krytykę działalności konkretnych organów i ich pracowników bądź krytykę niepodejmowania przez nich działań, które - zdaniem wnoszącego skargę - powinny być podjęte. Wniosek natomiast - w przeciwieństwie do skargi - ma być przejawem inicjatywy obywatelskiej, zmierzającej do poprawy, ulepszenia czy też usprawnienia działalności organów państwowych bądź organizacji społecznych. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem - zgodnie z dyspozycją przepisu art. 222 k.p.a. - decyduje jego treść, a nie tytuł (forma zewnętrzna) nadany mu przez autora. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków rozpoczyna się z chwilą złożenia i przyjęcia skargi przez organ, do którego ona wpłynęła. Przepis § 1 art. 253 k.p.a. zobowiązuje organy państwowe (w tym i organy Policji), organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie terminach. W celu zagwarantowania i ułatwienia obywatelom korzystania z możliwości bezpośredniego trybu złożenia skargi Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie, - realizując obowiązek wynikający z treści art. 253 § 3 k.p.a. - przyjmuje obywateli raz w tygodniu w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy.

Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić ustnie do protokołu, pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), a także przy pomocy środków technicznych telegramem i faksem.W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać w zgłaszane jsprawie pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi. 

 

Komendant Powiatowy Policji

ul. Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

tel. 47 77 21 210 fax. 47 77 21 205

e-mail: skarga.gniezno@po.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji (lub jego zastępcy) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.30.

 

Komendanci Komisariatów Policji przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 15:30 - 17:30.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie i Komisariatach Policji w Czerniejewie, Kłecku, Trzemesznie i Witkowie obywatele przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania.

 

Duża liczba zgłoszeń obywatelskich w sprawach skarg wynika ze słabej znajomości przepisów prawnych przez interesantów. Wyjaśnienie zainteresowanemu stanów faktycznych oraz udzielenie informacji prawnych ze wskazaniem konkretnych przepisów prawnych lub wskazanie organów właściwych do załatwienia danej sprawy w wielu przypadkach satysfakcjonuje skarżącego i powoduje rezygnację ze złożenia pisma w jednostce Policji.

Osoba decydująca się złożyć skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienia dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby (niekoniecznie policjanta) może skutkować odpowiedzialnością karną, określoną w art. 234 k.k.

 

Ochrona danych osobowych

OI.0168.6.2023

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg i wniosków na mocy przepisów działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie

Kontakt: ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

tel. 47 77 21 210

w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 (w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.30)

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Kontakt: Magdalena Pluta, e-mail: iod.gniezno@po.policja.gov.pl

tel. 47 77 21 322 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści własnych danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt .

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

 

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

 

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony