Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gniezno.policja.gov.pl oraz http://bip.gniezno.kpp.policja.gov.pl

Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi i sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

1) data publikacji strony internetowej:2008-06-16; Data publikacji BIP strony internetowej; 2009-08-20;

2) data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2022-04-11

3) oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30 roku na podstawie samooceny dostępności cyfrowej przeprowadzonej przez podmiot publiczny;

4) dane teleadresowe podmiotu – Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno, tel. 47 77 21 211. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest asp. sztab. Agnieszka Antoszak, e-mail agnieszka.antoszak@po.policja.gov.pl , tel. 47 77 329. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej;

5) na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych funkcji;

6) dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych - w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie znajduje się punkt recepcyjny. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone są drzwiami uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca przemieszcza się po obiekcie tylko w obecności policjanta.


 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie znajduje się w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Gnieźnie. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do holu głównego.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek wyposażony jest w cztery wejścia, z których jedno prowadzi do windy wewnętrznej. Ciągi komunikacyjne przystosowane są do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, z czego znajdująca się na parterze jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.
 

JEDNOSTKI PODLEGŁE

 

Komisariat Policji w Czerniejewie, Plac kpt. Pawła Cymsa 3, 62-250 Czerniejewo
 

Siedziba Komisariatu Policji w Czerniejewie znajduje się w budynku przy Plac kpt. Pawła Cymsa 3, (62-250 Czerniejewo). Obiekt ten składa się z 1 budynku, mieszczącego się na I piętrze. Z tyłu posesji jest ogrodzony płotem. Położony jest bezposrednio przy Placu kpt. Pawła Cymsa. W tylnej części budynku znajduje się wjazd na teren kontrolowany poprzez szlaban otwierany za pomocą pilota. Do budynku prowadzi chodnik. Do wjazdu pojazdami na chroniony teren KP Czerniejewo uprawnione są upoważnione osoby oraz policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Wejście do budynku głównego znajduje się na poziomie I piętra, do którego prowadzą schody, jest oznakowane tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci są obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Obiekt nie posiada windy. Toaleta znajduje się na I piętrze budynku, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Posterunek Policji w Fałkowie, Fałkowo 44a, 62-262 Fałkowo
 

Siedziba Posterunku Policji w Fałkowie znajduje się w budynku pod adresem Fałkowo 44a
(62-262 Fałkowo). Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Budynek usytuowany jest na poziomie wysokiego parteru, do którego prowadzą schody. Wejście znajduje się bezpośrednio od ulicy i prowadzi do punktu recepcji. Na zewnątrz obiektu, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo umieszczono domofon przywoławczy, do którego jest przystosowany dojazd.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemu FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie PP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika ( osoby wprowadzającej). Interesanci są obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Budynek nie jest wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych oraz windę wewnętrzną. Toaleta znajduje się parterze budynku i nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagany sprzęt przeciwpożarowy oraz oznakowanie ewakuacyjne.
 

Komisariat Policji w Kłecku, ul. Armii Poznań 3, 62 – 270 Kłecko

Siedziba Komisariatu Policji znajduje się w budynku przy ul. Armii Poznań 3 (62-270 Kłecko). Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Wejście do obiektu znajduje się od strony ulicy.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego w holu głównym i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci są obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Na zewnątrz budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla interesantów jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Trzemesznie, ul. 22 Stycznia 4a, 62-240 Trzemeszno

Siedziba Komisariatu Policji w Trzemesznie znajduje się w budynku przy ulicy 22 Stycznia 4a, (62-240 Trzemeszno). Obiekt ten składa się z 1 budynku, mieszczącego się na I piętrze. Posesja jest ogrodzona płotem. Wejście znajduje się od strony ulicy 22 Stycznia 4a. Do wjazdu pojazdami na chroniony teren KP Trzemeszno uprawnione są upoważnione osoby oraz policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Wejście do budynku głównego znajduje się na parterze, do którego prowadzi podjazd dla osób  osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt oznakowany jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z korytarza i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci są obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Obiekt nie posiada windy. Toaleta znajduje się na piętrze budynku, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

 

Komisariat Policji w Witkowie, ul. Kosynierów Miłosławskich 14, 62-230 Witkowo

Siedziba Komisariatu Policji w Witkowie znajduje się w budynku przy ulicy Kosynierów Miłosławskich 14, (62-230 Witkowo). Obiekt ten składa się z jednego dwupiętrowego budynku. Posesja jest częściowo ogrodzona płotem. Wejście znajduje się bezpośrednio od ulicy. Do wjazdu pojazdami na chroniony teren KP Witkowo uprawnione są upoważnione osoby oraz policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Do wejścia budynku prowadzą schody. Obiekt oznakowany jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z kortyarza i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Interesanci są obsługiwani w pokojach funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Obiekt nie posiada windy. Toaleta znajduje się na I piętrze budynku, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Powrót na górę strony