Klauzula informacyjna dotycząca monitorowania obiektów, pojazdów służbowych oraz realizowanych przez Policję czynności służbowych w KPP w Gnieźnie

Klauzula informacyjna

OI.0168.5.2023 KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą monitorowania obiektów, pojazdów służbowych oraz realizowanych przez Policję czynności służbowych
w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgodnie z postanowieniami:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno.

 

2.  Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Pluta – kontakt:

a)      tel. 47-77-21-322;

b)      e-mail: iod.gniezno@po.policja.gov.pl,

c)      lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Dbając o cele przedstawione w punkcie kolejnym monitorowanie przez Policję realizowane jest
w następujących obszarach:
elektroniczna poczta służbowa, komputery służbowe, telefony służbowe, paralizatory wyposażone w kamerę, urządzenia do kontroli prędkości, lokalizacja poprzez system GPS radiostacji umieszczonych w radiowozach i stacjach nasobnych, mobilnych terminali noszonych i przewoźnych, system odsłuchowy rozmów telefonicznych, wejść, wyjść i przebywania na terenie jednostki poprzez kamery CCTV i system kontroli dostępu. Monitorowanie prowadzone jest poprzez sprawdzenia w systemach teleinformatycznych oraz analizę i weryfikację nośników informatycznych, urządzeń służbowych
i dokumentacji służbowej.

 

4. Dane osobowe, w ramach monitorowania, przetwarzane są w celach:

  1. zapewnienia ochrony form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących policjantów, policyjnych środków transportu,

  2. zapewnienie bezpieczeństwa policjantom w ramach realizowanych obowiązków służbowych,

  3. ochrony informacji niejawnych, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz innych przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych,

  4. ochrony mienia znajdującego się na terenie obiektów oraz terenie bezpośrednio przylegającym, przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz osób w nich przebywających, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

  5. uniemożliwienia dostępu do obiektów osobom nieupoważnionym,

  6. zapewnienia organizacji pracy i pełnego wykorzystania czasu służby, poprzez nadzór służbowy,

  7. zapewnienia właściwego użytkowania udostępnionych Pani/Panu narzędzi pracy,

  8. prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

  9. prowadzenia postępowań powypadkowych.

5. Monitoring obejmuje teren jednostki oraz miejsca poza jego obrębem, w których podejmowane są czynności służbowe z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z pełnieniem służby w Policji i realizowaniem czynności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanej ustawy.

 

7. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu, głosu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

9. Zapis obrazu i dźwięku przetwarzanego monitoringu w ramach realizowanych czynności służbowych na podstawie ustawy o Policji jest przechowywany przez Administratora przez maksymalny okres 2 miesięcy i jest uzależniony od pojemności pamięci masowej rejestratorów, a następnie ulega nadpisaniu kolejnym materiałem lub do czasu zakończenia prawomocnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.

 

10. Na stanowisku monitoringu wizyjnego w obiekcie minimalny czas przechowywania danych wynosi 30 dni, a archiwizacja materiału następuje najmniej po 60 dniach w zależności od pojemności pamięci masowej rejestratora.

 

11. Logi systemu kontroli dostępu są zabezpieczone zgodnie z przepisami i procedurami o ochronie informacji niejawnych.

 

12. Nagrania rozmów telefonicznych i radiowych przechowywane są przez okres 24 miesięcy.

 

13. Radiotelefony fabryczne są wyposażone w moduł GPS umożliwiający ustalenie pozycji urządzenia. Dane te przechowywane są przez okres co najmniej 365 dni.

 

14. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres jednostki (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, do administratora danych osobowych .

Ograniczenia zakresu praw przysługujących Pani/Panu wynikają w szczególności z przepisów przywołanych powyżej oraz aktów do nich wykonawczych.

 

15. Przetwarzanie danych w ramach monitoringu jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonego celu przetwarzania przez Administratora, uniemożliwienie Pani/Panu jako funkcjonariuszowi Policji skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, jak również może stanowić naruszenie obowiązków służbowych.

 

16. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt.

17. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę strony