Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Gnieźnie

Ochrona danych osobowych

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W GNIEŹNIE


 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwa
lczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.) - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680” ,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Gnieźnie:

  • adres: ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno;

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Pluta – kontakt:

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie:

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
    e-mail: iod@uodo.gov.pl;

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
    Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej lub
    w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego do administratora (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).


 

 

Powrót na górę strony