Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Gnieźnie

Ochrona danych osobowych

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W GNIEŹNIE

 

OI.0168.2.2023 Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych w trybie DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie (udostępniona na stronie internetowej i BIP)

Szanowna Pani/Szanowny Panie.


 

W związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwa
lczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206) - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie:

 • adres: ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno;

   

   • z wyłączeniem centralnych zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych funkcjonujących w Policji, dla których Administratorem jest Komendant Główny Policji z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150,
    02-624 Warszawa http://bip.kgp.policja.gov.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Pluta – kontakt:

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie:

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

W Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie przetwarzane są dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego w przepisu prawa.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,

 • prawo do żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia własnych danych osobowych,

 • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych.

Jednocześnie informuję, że Policja przetwarza dane osobowe na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w określonych sytuacjach w całości lub w części mogą Pani/Panu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

Wniosek w sprawie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres jednostki (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) lub w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, do administratora danych osobowych .

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt .

 

 

Powrót na górę strony