"Kocham. Nie biję"

kocham_-_nie_bij

  Dziś rusza kampania "Kocham. Nie biję". Jej współorganizatorami są Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji "KCK", MSWiA oraz Policja. Kampania ma przeciwdziałać przemocy w rodzinie i ograniczać jej skutki. Ma również zwiększyć społeczną wrażliwość na wszelkie przejawy przemocy. Pozytywny przekaz, który zapewnią bilbordy i spoty telewizyjne przedstawiające znane osoby z dziećmi, ma promować obraz współczesnej rodziny wolnej od przemocy. O godzinie 12 w komendzie stołecznej odbędzie się konferencja inaugurująca to przedsięwzięcie.

    Kampanię wspierać będą osoby znane, przede wszystkim z telewizyjnych ekranów:  {obraz}kocham_-_nie_bij1

 Beata Chmielowska – Olech, Anna Dereszowska, Tomasz Karolak,

{obraz}kocham_-_nie_bij2Maciej Kurzajewski, Maria Seweryn.

  Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej skutków, poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na profilaktykę tego zjawiska. Realizacji tak sformułowanych celów ma sprzyjać podnoszenie społecznej wrażliwości na wszelkie przejawy przemocy pojawiającej się w najbliższym otoczeniu, a także promowanie wartości rodzinnych i obrazu współczesnej rodziny wolnej od przemocy.
W inicjatywę, oprócz instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej i mediów włączą się również przedstawiciele świata kultury, którzy w spotach telewizyjnych swoim wizerunkiem popierać będą założenia kampanii służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Ponadto, jeden z planowanych elementów przedsięwzięcia stanowić będzie uruchomienie infolinii dla ofiar przemocy o numerze 0 801 109 801, która będzie obsługiwana przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji. Przemoc w rodzinie Analiza statystyk prowadzona w ramach prób określenia rozmiaru zjawiska przemocy domowej pozwala zaobserwować, iż na przestrzeni ostatnich lat problem ten stopniowo się nasila. Dane przedstawiające liczbę interwencji związanych bezpośrednio z zaistnieniem przemocy domowej podjętych przez policjantów pokazują bowiem, że liczba ta niemal z roku na rok wzrasta. W okresie ostatnich 5 lat wynosiła odpowiednio w liczbach bezwzględnych: 2003r. – 85.512, 2004r. – 92.495, 2005r. – 96.773, 2006r. – 96.099, 2007r. - 81.403, natomiast w pierwszym półroczu 2008 roku – już 42.607. Dodać należy, że udział procentowy interwencji dotyczących stricte przemocy w rodzinie w ogólnej liczbie interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy na przestrzeni każdego roku, wynosi w kolejnych latach: 2003 – 14%, 2004 – 15%, 2005 – 16%, 2006 – 15%, 2007 – 11% i w pierwszym półroczu 2008 roku również 11%.

W 2007 roku w powiecie gnieźnieńskim przeprowadzono ogółem 1394 interwencje domowe, w tym  370 dotyczących przemocy w rodzinie. Wszczęto 120 postępowań z art. 207 kk., stwierdzono 56 czynów z tego artykułu, ujawniono 56 sprawców, wobec 3 sprawców przemocy w rodzinie Sąd zastosował areszt tymczasowy (w 2006 roku odnotowano 13 sprawców, wobec których Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie). Liczba ta uległa zmniejszeniu, co wynika z dobrowolnego poddania się sprawców karze i orzeczenia Sądu o nałożeniu na nich obowiązków wspomnianych wcześniej. Ponadto ujawniono 7 nieletnich sprawców, którzy popełnili 6 czynów karalnych.                       
Powyższe dane nie ukazują w pełni skali zjawiska, gdyż informują o tak zwanej przestępczości ujawnionej. Ofiary przemocy, które decydują się na złożenie formalnego oskarżenia sprawcy często w czasie trwania postępowania przygotowawczego wycofują wcześniej złożone zeznania w obawie przed pogorszeniem atmosfery w środowisku rodzinnym. Obraz stanu bezpieczeństwa tworzą nie tylko oficjalne statystyki, ale w sporej mierze społeczne poczucie bezpieczeństwa. Zależne jest ono nie tylko od liczby wielkich  i poważnych przestępstw ale również od ogólnego klimatu społecznego i codziennej uczciwości. Niebagatelne znaczenie ma świadomość prawna i zwyczajna wiedza o tym co jest przestępstwem, co wykroczeniem,  a co nie podlega karze.
Powrót na górę strony