Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie

Data publikacji 27.05.2010
nowe-logo.jpgOgłoszenie Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Trzemesznie.

 

OGŁOSZENIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

z dnia  27 maja 2010 r.                        

w  sprawie  postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko       

komendanta Komisariatu  Policji  w  Trzemesznie  Komendy  Powiatowej       Policji w Gnieźnie. 

§ 1. 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko komendanta Komisariatu Policji w Trzemesznie Komendy Powiatowej Policji   w Gnieźnie ogłaszam  rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.    

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze:

1) pełniący służbę w Policji;

2) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);

3) pożądane jest również:   

a) wykształcenie z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania  albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami  ludzkimi,    

b) co najmniej 5 - letnie doświadczenie w służbie kryminalnej lub prewencyjnej albo w obydwu tych służbach,   

c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi Policji lub komórkami organizacyjnymi     

d) co najmniej 15-letni staż  służby w Policji 

§ 2           

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)       CV i list motywacyjny;

2)       kopie ostatniej opinii służbowej kandydata oraz sporządzonych po niej ocen okresowych (oryginały do wglądu);

3)       pisemną koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat (koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisana czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm);

4)       pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach  i  w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia  jest dostępny w Poradniku do Ogólnego Trybu i zasad Przeprowadzania     

Postępowań Kwalifikacyjnych na Wybrane Stanowiska Służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór  nr 1, umieszczonym na stronie internetowej  www.isp.policja.pl,  w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji);

5) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;

6) kopie dokumentów potwierdzających  posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);

7) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);            

§ 3.            

Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja będzie pracowała na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§ 4.            

Zakres podstawowych zadań realizowany na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym (wynikający z karty opisu stanowiska pracy):

1) organizuje i koordynuje wykonawstwo zadań  w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego  na terenie działania Komisariatu;

2) współdziała z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami społecznymi w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

3) na żądanie miejskich i gminnych organów samorządu terytorialnego składa informacje i sprawozdania dot. oceny i stanu porządku publicznego;

4) organizuje i koordynuje na swoim terenie pracę operacyjną, pracę dochodzeniowo-śledczą i prewencyjną;

5) wykonuje zlecone przez Komendanta Powiatowego Policji zadania w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;

6) wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad Strażami Miejskimi, Strażą Przemysłową oraz innymi uzbrojonymi formacjami;

7) wykonuje zadania związane z utrzymaniem dyscypliny podległych policjantów;

8) przestrzega etyki zawodowej oraz praw człowieka oraz dba o wizerunek Policji. 

§ 5.            

Oferty z podaniem adresu do korespondencji  i telefonów kontaktowych należy składać w Kancelarii Ogólnej KPP w Gnieźnie ul. Jana Pawła II nr 2, kod 62-200 Gniezno w terminie do dnia 11 czerwca 2010 r. z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Trzemesznie  z dopiskiem „nie otwierać w kancelarii”.           

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w  Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Gnieźnie, tel. 7721 325. 

§ 6.            

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia  11 lipca 2010r.

 

Komendant Powiatowy Policji

w Gnieźnie

mł. insp. Artur SOBOLEWSKI 

 

 

                                                   

 

                           

 

 

Powrót na górę strony