Aktualności

Ogłoszenie

Data publikacji 29.05.2024

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w ramach zastępstwa do spraw obsługi systemów informatycznych w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Gnieźnie.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor w ramach zastępstwa

do spraw obsługi systemów informatycznych

 

w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Gnieźnie

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

1. Elektroniczne prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń dla KPP w Gnieźnie;

2. Weryfikacja pod względem poprawności dokumentów dotyczących przestępstw i osób

podejrzanych;

3. Elektroniczne prowadzenie rejestru czynności sprawdzających i odmów wszczęcia dla

KPP Gniezno;

4. Dokonywanie analiz dotyczących różnego rodzaju przestępstw zaistniałych w powiecie na

podstawie prowadzonych rejestrów;

5. Nadzór i prowadzenie Ewidencji Sprzętu Łączności i Informatyki oraz dokonywanie

przypisywania sprzętu użytkownikom KPP Gniezno i jednostek podległych w

Systemie Wspomagania Obsługi Policji;

6. Wspomaganie prowadzenia gospodarki mandatowej;

7. Wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji z zakresu ruchu

drogowego (Prd 5/1);

8. Obsługa programu ELEKTRONICZNY NADAWCA na potrzeby Zespołu Obsługi

Systemów Informacyjnych.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca administracyjno-techniczna w siedzibie urzędu

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- umiejętność organizacji pracy

- systematyczność

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie lub kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2024 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 477721325,

  • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

  • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

  • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

  • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

  • wynagrodzenie wg mnożnika 1,800 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 4.731,37 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat.

Powrót na górę strony