Aktualności

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 15.03.2024

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik obsługi gospodarczej w Komisariacie Policji w Kłecku.

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach policji

w Komisariacie Policji w Kłecku KPP w Gnieźnie

WYMIAR ETATU: 0,5

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komisariat Policji w Kłecku

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

- sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sali odpraw,

pomieszczeń garażowych, magazynowych i kotłowni,

- utrzymanie czystości sanitariów,

- mycie okien w budynku komisariatu,

- utrzymywanie porządku na ogrodzonym terenie komisariatu,

- w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych ruchu pieszego.

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca fizyczna, praca na wysokości do 3 metrów, wymuszona pozycja ciała

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: podstawowe,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

WYMAGANIA POŻĄDANE:

- dyspozycyjność

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i dotychczasowy przebieg

zatrudnienia,

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2024 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub

Komisariat Policji w Kłecku

ul. Armii Poznań 3

62-270 Kłecko

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

INNE INFORMACJE:

  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 477721325

  • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

  • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

  • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna,

  • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

  • wynagrodzenie 2.121 brutto.

Powrót na górę strony