Ogłoszenie - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Ogłoszenie

Data publikacji 29.06.2021

Poszukiwany kandydat na stanowisko: inspektor (w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor (w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

Jednoosobowe Stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej KPP w Gnieźnie

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 0,2

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 

1. Sporządzanie co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu p.poż. Komendy Powiatowej

Policji w Gnieźnie oraz podległych Komisariatów Policji,

2. Opracowywanie Instrukcji z zakresu p.poż. KPP w Gnieźnie i podległych KP,

3. Prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie p.poż. dla policjantów i pracowników

Policji,

4. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i stanu bezpieczeństwa

pożarowego w jednostce

5. Kontrolowanie stanu gaśnic KPP w Gnieźnie i podległych KP

6. Na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach p.poż. wraz z wnioskami w celu ich usunięcia,

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca w normalnych warunkach

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie,

- szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie umiejętności obsługi komputera,

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe: -

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia,

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 lipca 2021 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 477721325

  • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

  • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

  • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

  • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu,

  • wynagrodzenie wg mnożnika 0,2833 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 575,00 zł. brutto.