Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

90 lat służb prasowych Policji

Data publikacji 10.04.2019

Dbają o pozytywny przekaz i wizerunek Policji. Dostarczają mediom informacje dotyczące działalności Policji, często goszczą w stacjach radiowych i telewizyjnych, występują przed kamerami - mowa o służbach prasowych Policji. Dzisiejsza data jest szczególna właśnie dla tej grupy. Dzisiaj bowiem mija 90 lat od utworzenia pierwszego Referatu Prasowego w Komendzie Głównej Policji Państwowej.

 

10 kwietnia 1929 roku w Komendzie Głównej Policji Państwowej utworzono Referat Prasowy, na którego czele stanął nadkom. Szerzyński. 30 stycznia 1926 r. ukazał się Reskrypt nr B.P. 47/26, podpisany przez ministra SW Cyryla Ratajskiego, dotyczący zasad współpracy Policji Państwowej z prasą.  Nowe przepisy całkowicie zabraniały kontaktów z prasą szeregowym funkcjonariuszom PP. W okresie międzywojennym z dnia na dzień powstawały nowe czasopisma, co powodowało zapotrzebowanie na informację. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji wówczas była Policja Państwowa. Ilość  zapytań redaktorów do komendantów w ówczesnym czasie spowodowała wydzielenie 10 kwietnia 1929 roku Referatu Prasowego.

 

Policyjne wystąpienia przygotowywane były na piśmie, przesyłane adresatom drogą pocztową lub przez gońców. Później, mniej oficjalnym kontaktem z mediami, był kontakt telefoniczny, dotyczący drobnych spraw. 

A jak to wygląda obecnie?

Na czele struktury organizacyjnej służb prasowych Policji stoi rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, którym od roku 2016 jest insp. Mariusz Ciarka.

Od 1990 roku w KGP funkcję tę pełnili kolejno: podinsp. Jerzy Kirzyński (1992 - 1995), insp. Andrzej Przemyski (1995- 1998), mł. insp. Paweł Biedziak (1998 - 2002), insp. Sławomir Cisowski (2002 - 20003), mł. insp. Dariusz Nowak (2003 - 2004), insp. Alicja Hytrek (2004 - 2005), podinsp. Zbigniew Matwiej (2005 - 2007), podinsp. Danuta Wołk-Karaczewska (2007), insp. Mariusz Sokołowski (2008 - 2015), insp. Krzysztof Hajdas (2015), insp. Marcin Szyndler (2015 - 2016).

W komendach wojewódzkich, Komendzie Stołecznej Policji, szkołach Policji działalność prasowo-informacyjną prowadzą rzecznicy prasowi, a w komendach miejskich, powiatowych, rejonowych – oficerowie prasowi. Pamiętajmy również, że rzecznicy prasowi wykonują swoje zadania często przy  wsparciu zespołów prasowych składających się zarówno z funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.

Policjanci pionu prasowego reprezentują całą formację. Dbają o wizerunek Policji w społeczeństwie. Rzecznik jest „twarzą komendanta" ale i całej Policji i policjantów. Musi jednocześnie cechować się nie tylko profesjonalizmem, ale również dyspozycyjnością i być odpornym na stres i krytykę. Chociaż nie jest to łatwa służba – dla wielu z nich jest to powołanie i wielka odpowiedzialność.

Działalność prasowa Policji w zakresie kontaktów z mediami jest regulowana przez prawo powszechnie obowiązujące (Konstytucja RP i ustawa Prawo prasowe), a także przepisy wewnętrzne (Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo informacyjnej w Policji). Rzecznicy prasowi i oficerowie prasowi realizują zadania umożliwiające szefom Policji zarządzanie nią i kierowanie poprzez kształtowanie polityki informacyjnej Policji.

Do zadań służb prasowych należy w szczególności:

  • projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej komendantów,
  • monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu,
  • zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa,
  • obsługa prasowo - informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;
  • udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i biurom w kontaktach ze środkami masowego przekazu;
  • prowadzenie portali informacyjnych, strony internetowej.

Służby prasowe niewątpliwie mają ogromny wpływ na wizerunek Policji, a także budowane poczucie bezpieczeństwa i ocenę działalności formacji. Z ostatniej edycji cyklicznego badania  wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Aż 75 procent ankietowanych dobrze ocenia działania Policji.

Po co Policji dobry wizerunek, po co zaufanie, po co dobra ocena działań policjantów? Po pierwsze po to, że Policja jest służbą na rzecz obywatela, po drugie, nie ma skutecznej Policji na świecie bez współpracy z obywatelami. A obywatele tym lepiej współpracują z Policją, im lepiej ją oceniają, a oceniając, zazwyczaj biorą pod uwagę to, co dostarczają im media.

 

źródło - KGP

Powrót na górę strony