Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 05.10.2018

Nabór na stanowisko specjalisty Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

ds. obsługi kancelaryjno–biurowej

w Wydziale Kryminalnym

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Przygotowywanie i ewidencja korespondencji jawnej Wydziału Kryminalnego, obsługa kancelaryjno - biurowa sekretariatu, koordynowanie terminowości spraw,

 2. Zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami za kartą zapoznania,

 3. Gromadzenie spraw ostatecznie załatwionych,

 4. Przygotowywanie prowadzonej w Wydziale Kryminalnym dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej do przekazania do składnicy akt KPP w Gnieźnie,

 5. Sporządzanie zapytań kierowanych do instytucji i urzędów w zakresie osób poszukiwanych i zaginionych,

 6. Udzielanie odpowiedzi do Sądu i i Prokuratury w zakresie stanu poszukiwań,

 7. Wprowadzanie rejestracji na stanowisku dostępowym do Policyjnego Systemu Informacyjnego,

 8. Koordynowanie terminowości dostępu do informacji niejawnych funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego,

 9. Tworzenie i rozliczanie grafików służb funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, wprowadzanie do Systemu Wspomagania Obsługi Policji i Systemu Wspomagania Dowodzenia

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca w normalnych warunkach, administracyjno - techniczna w siedzibie urzędu

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych i innych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie umiejętności obsługi komputera

- posiadanie umiejętności współpracy i organizacji pracy

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

naboru.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 października 2018 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

 • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynagrodzenie wg mnożnika 1,150 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 2154,92 zł. brutto.

Powrót na górę strony