Ogłoszenie o pracę - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 23.02.2018

Ogłoszenie na stanowisko sekretarki.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

sekretarka / w ramach zastępstwa /

w Komisariacie Policji w Czerniejewie KPP w Gnieźnie

 

WYMIAR ETATU: 1

 

LICZBA STANOWISK: 1

 

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komisariat Policji w Czerniejewie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. Obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu oraz kierownictwa Komisariatu Policji,

 2. Ewidencjonowanie i kolportaż korespondencji jawnej wpływającej oraz wychodzącej z Komisariatu Policji,

 3. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej sekretariatu (rejestry, książki, dzienniki),

 4. Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, sporządzanie dokumentacji służbowej,

 5. Prowadzenie spisów spraw przydzielonych do realizacji,

 6. Przygotowywanie korespondencji jawnej wychodzącej z KP Pocztą Specjalną KWP w Poznaniu oraz do Urzędu Pocztowego,

 7. Gromadzenie spraw ostatecznie załatwionych,

 8. Przygotowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej w celu przekazania do Składnicy Akt KPP w Gnieźnie.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca w normalnych warunkach

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie umiejętności obsługi komputera,

 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

- dyspozycyjność

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 marca 2018 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

 • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynagrodzenie zasadnicze 2.100 brutto ( w tym premia regulaminowa + dodatek za wysługę lat).