Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk

Data publikacji 27.04.2017

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko informatyk.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

do spraw informatyki

w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Gnieźnie

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Administrowanie systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie.

 2. Konfigurowanie i administrowanie systemu Opracowania Dokumentów Niejawnych.

 3. Konfigurowanie i administrowanie systemu Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Frejzap.

 4. Konfigurowanie, konserwacja i inwentaryzacja sprzętu informatycznego będącego na stanie KPP w Gnieźnie.

 5. Uruchamianie i konfigurowanie użytkowników posiadających karty chipowe na stanowiskach komputerów dostępowych i w terminalach mobilnych.

 6. Konfigurowanie jednostek komputerowych pracujących w Policyjnej Sieci Transmisji Danych, Internet oraz wolnostojących.

 7. Wdrażanie programów komputerowych i ich adaptacja.

 8. Obsługiwanie i konfigurowanie klientów pocztowych Lotus.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca administracyjno-techniczna w siedzibie urzędu

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych i innych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie informatyczne

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- umiejętność organizacji pracy

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- posiadanie wykształcenia wyższego informatycznego

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie informatyki

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2017 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

 • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynagrodzenie wg mnożnika 1,4862 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 2784,90 zł. brutto.