Ogłoszenie o pracę - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 22.09.2015

Przykładowy obrazKomendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor do spraw finansów w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KPP w Gnieźnie.


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

do spraw finansów

w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KPP w Gnieźnie 

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZÊDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 1


LICZBA STANOWISK: 1


ADRES URZÊDU:                                         Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

                                                                                  ul. Papieża Jana Pawła II 2

                                                                                            62-200 Gniezno 


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:        Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

                                                                                     

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 

1.     Pobiera i rozlicza się z pobranych bloczków Mandatów Karnych z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu

2.     Prowadzi ewidencję wydanych Mandatów Karnych oraz utrzymuje stały stan magazynowy i kontroluje główne obciążenia KPP w Gnieźnie

3.     Rozlicza funkcjonariuszy z nałożonych Mandatów Karnych, sporządza informacje do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

4.     Weryfikuje Mandaty Karne w Systemie Wyszukiwawczym Policji PESEL

5.     Sporządza roczne rozliczenie ilościowo - wartościowe Mandatów Karnych z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu

6.     Ewidencjonuje oraz wydaje i rozlicza bloczki pokwitowań na dowody rejestracyjne

7.     Sporządza oraz ewidencjonuje faktury za dzierżawę i eksploatację pomieszczeń wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami

8.     Nalicza i sporządza deklaracje na podatek od nieruchomości, prowadzi postępowania regresowe w zakresie odszkodowań dla funkcjonariuszy

 

WARUNKI DOTYCZ¡CE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

WYMAGANIA ZWI¡ZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBÊDNE:

- wykształcenie: średnie

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- umiejętność organizacji pracy

- umiejętność obsługi komputera

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- posiadanie wykształcenia ekonomicznego

- dostęp do informacji o klauzuli „Poufne”

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

- życiorys i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

   w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

   rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

   umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

  obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

   uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTóW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 października 2015 roku pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

INNE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325