Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr 1

Data publikacji 21.05.2015
Przykładowy obrazKomendant Powiatowy Policji w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko starszego technika.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2  62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE   

poszukuje kandydatów na stanowisko

starszy technik

w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KPP w Gnieźnie

 

WYMIAR  ETATU: 0,5

 

LICZBA STANOWISK: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 2  62-200 Gniezno

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

      1. Obsługa kancelaryjna stanowiska Recepcji KPP w Gnieźnie

      2. Kierowanie interesantów do poszczególnych komórek organizacyjnych

      3. Udzielanie informacji dot. funkcjonowania jednostki

      4. Prowadzenie ewidencji interesantów oraz osób przebywających na terenie jednostki

      5. Przyjmowanie korespondencji dostarczanej do Komendy przez interesantów

      6. Powielanie dokumentów

 

WYMAGANIA ZWI¡ZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 

WYMAGANIA NIEZBÊDNE

 - wykształcenie: średnie 

      - rodzaj wykształcenia: ogólne

      - posiadanie obywatelstwa polskiego

      - korzystanie z pełni praw publicznych

- nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 - posiadanie nieposzlakowanej opinii

  

POZOSTAŁE WYMAGANIE NIEZBÊDNE:

       - samodzielność

       - komunikatywność

 - odpowiedzialność

 - umiejętność obsługi urządzeń technicznych

 - umiejętność współpracy

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

       - znajomość języków obcych

      - poświadczenie bezpieczeństwa

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

-    życiorys i list motywacyjny z powołaniem się na numer z ogłoszenia

-    kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

-    kserokopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

-    kserokopie dokumentów potwierdzające ewentualną niepełnosprawność  

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTóW:

Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze, tj. do dnia 31 maja 2015 roku pod adresem:

 

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

ul. Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 426-03-25

 

Powrót na górę strony