Oferta pracy - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Oferta pracy

Data publikacji 04.11.2019

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor d.s BHP

Jednoosobowe Stanowisko d.s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 0,3

LICZBA STANOWISK: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 2 62-200 Gniezno

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie.

 1. 2. Na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz

 2. wnioskami w celu ich usunięcia.

 3. 3. Opracowywanie instrukcji z zakresu BHP.

 4. 4. Dokonywanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem służby i pracy pod względem występowania czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych warunków jej wykonywania.

 5. 5. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dot. uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6. 6. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych policjantów i pracowników oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji.

 7. 7. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 8. 8. Prowadzenie postępowań powypadkowych policjantów i pracowników Policji oraz rejestru wypadków, udział w komisjach w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i pracy.

 9. 9. Prowadzenie zagadnienia gospodarowania odpadami zgodnie z ustawowymi przepisami,

10. Uczestniczenie w komisjach zakładowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa

i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

wykształcenie:

- wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie

BHP lub

zawód technika BHP oraz co najmniej 3 - letni staż pracy w służbie BHP

- posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych

- nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii

 

POZOSTAŁE WYMAGANIE NIEZBĘDNE:

- samodzielność

- odpowiedzialność

- umiejętność obsługi urządzeń technicznych

- umiejętność współpracy

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • życiorys i list motywacyjny

 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • kserokopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

 • kserokopie dokumentów potwierdzające ewentualną niepełnosprawność

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2019 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 614260325, lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie BIP KPP w Gnieźnie. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi. Metody i techniki, jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu. dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, wynagrodzenie 800 zł. brutto.