Korzystanie z dronów - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Korzystanie z dronów

Data publikacji 15.06.2018

Właścicielowi drona, który w czwartek, 14 czerwca br. około godziny 19:00 latał nim w pobliżu Katedry na ul. Łaskiego w Gnieźnie, grozi odpowiedzialność karna. Mężczyzna nie posiadał na lot wymaganej prawem zgody Wieży Lotniczej w Powidzu. Mieszkańcowi Obornik Wielkopolskich grozi kara grzywny i ograniczenie lub pozbawienie wolności do 12 miesięcy.

 

 

To już drugi przypadek, gdzie Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą wszczął postępowanie w sprawie operowania dronem bez zezwolenia Wieży Lotniczej w Powidzu.

Korzystanie z dronów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Na terenie Gniezna i pobliskich miejscowości, w związku z sąsiedztwem Lotniska Wojskowego w Powidzu obowiązuje wojskowa stefa powietrzna. W związku z powyższym minimu 15 minut przed rozpoczęciem lotu operator drona zobowiązany jest do powiadomienia Wieży Lotniczej w Powidzu i uzyskania zgody na odbycie lotu (dotyczy wszystkich bezzałogowych statków powietrznych).

Jest wiele aplikacji moblilnych z mapami stref powietrznych - by się w nich poruszać trzeba spełnić określone wymagania.

DRON

do 600 g

DRON

od 600 g

Bez świadectwa kwalifikacji UAVO

Bez świadectwa kwalifikacji UAVO

Zapewniając w każdej fazie lotów bezpieczną odległość poziomą od osób lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym

Zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 metrów od granic zabudowy miejscowości miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz odległości poziomej nie mniejszej niż 30 metrów od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora

 

Ze świadectwem kwalifikacji UAVO

 

Zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia, pojazdów, obiektów budowlanych lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora na wypadek awarii

Loty rekreacyjne i sportowe

Loty komercyjne

Wymagane świadectwo kwalifikacji UAVO,

aby latać bliżej niż 100 metrów od granic zabudowy miejscowości, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz odległości poziomej nie mniejszej niż 30 metrów od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora

Wymagane świadectwo kwalifikacji UAVO

 

  • Każdorazowo operator winien mieć kontakt wzrokowy z dronem.

  • Teren Gniezna i okolice (strefa wojskowa) maksymalna wysokość lotu musi być uzgodniona z Wieżą Lotów w Powidzu.

Poniżej zamieszczamy informację z gazety POLICJA 997 dotyczące dronów

KTO MOŻE BYĆ OPERATOREM?

Latać dronem rekreacyjnie i sportowo może każdy, ale w innych celach tylko osoba, która ma

badania lotniczo-lekarskie, ubezpieczenie OC, a przede wszystkim świadectwo kwalifikacji wydane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest ono potrzebne do lotów w celu świadczenia takich usług, jak robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. Dokument ten potwierdza, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować bezzałogowcem.

Żeby uzyskać uprawnienia, trzeba zdać egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a wcześniejnależy ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne.

– Zasady wykonywania lotów są jednakowe dla wszystkich. Jedyną różnicą między operatorami cywilnymi a operatorami tzw. lotnictwa państwowego, do którego zalicza się m.in. Policja, jest zwolnienie tych drugich z obowiązku posiadania cywilnych świadectw kwalifikacji.

– W Policji wystarczy ukończyć wewnętrzny kurs z wykonywania lotów i obsługi urządzenia, które prowadzą cywilne ośrodki szkolenia.

Praktyka pokazuje, że policjanci, którzy są operatorami bezzałogowców, zdobywają jednak cywilne świadectwa kwalifikacji, żeby w razie jakiegoś wypadku nie było wątpliwości, czy mieli prawo sterować dronem.

GDZIE MOŻNA LATAĆ?

– W Polsce bezzałogowym statkiem powietrznym można latać co do zasady w zasięgu wzroku operatora, ale należy pamiętać, że w niektórych strefach przestrzeni powietrznej są ograniczenia.

– Nie można latać np. w strefie kontrolowanej lotniska, chyba że uzyska się zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wlot w tę strefę.

– Operator musi bezpiecznie wykonywać lot, aby dron nie stwarzał zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Dla lotów w strefach ruchu lotniskowego lub w odległości mniejszej niż 5 km od granicy lotniska lub lądowiska wymagana jest zgoda zarządzającego danym lotniskiem.

– Operator drona o maksymalnej masie startowej nie większej niż 25 kg, używanego wyłącznie w operacjach VLOS, czyli w lotach w zasięgu wzroku operatora, planujący loty w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR), ma obowiązek na minimum 7 dni przed nimi zgłosić to Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Czy policjant ma prawo skontrolować operatora drona?

Policjant ma prawo skontrolować operatora bezzałogowca, od którego powinien dowiedzieć się, czy lot wykonywany jest w celach komercyjnych, czy rekreacyjno-sportowych. Jeśli wykonuje on zlecenie zarobkowe, powinien mieć przy sobie świadectwo kwalifikacji, badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny lotniczej, ważne ubezpieczenie OC. Osoby, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów podczas wykonywania lotów, muszą liczyć się z grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, w zależności od sytuacji, do jakiej doprowadziły. Co do zasady loty powinny być wykonywane w strefie niekontrolowanej, tzw. G. Jeżeli jest to CTR – strefa kontrolowana lotniska, TMA – rejon kontrolowany lotniska lub węzeł lotnisk, MATZ – strefa kontrolowana lotniska wojskowego, ATZ – strefa ruchu lotniskowego, P – strefa zakazana, R – strefa ograniczona, D – strefa niebezpieczna, operator powinien posiadać pisemną zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wykonywanie lotów w wyznaczonej strefie EA (inaczej ROL – rejon ograniczeń lotów, strefa wydzielona) w dniu rezerwacji lotów. Jeżeli operator nie posiada świadectwa kwalifikacji, a loty są wykonywane hobbystycznie, mogą się one odbywać wyłącznie w strefie G i tylko dronem, którego masa nie przekracza 25 kg. Strefy lotów są wyszczególnione na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.