Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Gnieźnie

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie z siedzibą
przy ul. Jana Pawła II 2, kod 62-200.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Magdalena Pluta - tel. 47 77 21 322
e-mail: iod.gniezno@po.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

- rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

 

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22-531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony