Ogłoszenie - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Ogłoszenie

Data publikacji 23.10.2020

W ramach zastępstwa poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalista do spraw obsługi systemów informatycznych.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

do spraw obsługi systemów informatycznych w ramach zastępstwa

w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych KPP w Gnieźnie

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Weryfikacja kart rejestracyjnych wykroczeń drogowych pod kątem zgodności danych osobowych oraz posiadanych uprawnień do kierowania;

 2. Wprowadzanie do Krajowego Systemu Informacji Policji danych z zakresu ruchu drogowego;

 3. Wprowadzanie do systemu informatycznego KSIP PRZESTĘPSTWA dla KPP Gniezno;

 4. Rejestrowanie sposobu zakończenia postępowań przygotowawczych przez Prokuraturę;

 5. Dokonywanie przejęć i przekazywanie postępowań przygotowawczych, wydarzeń i rzeczy utraconych;

 6. Prowadzenie podręcznego zbioru kart rejestracyjnych oraz ich archiwizacja;

 7. Archiwizacja dokumentacji na potrzeby Zespołu Obsługi Systemów Informacyjnych;

 8. Typowanie i sprawdzanie danych w systemach informatycznych w imieniu osoby zlecającej;

 9. Współdziałanie w prowadzeniu Ewidencji Sprzętu Łączności i Informatyki;

 10. Udział w akcjach, operacjach zarządzonych przez jednostkę nadrzędną lub w ramach KPP realizowanych w systemie zmianowym.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca administracyjno-techniczna w siedzibie urzędu

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych i innych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- umiejętność organizacji pracy

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- posiadanie wykształcenia wyższego informatycznego

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 października 2020 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 77 21 325,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

 • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynagrodzenie wg mnożnika 1,300 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 2.641,55 zł. brutto.