Oferta pracy - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy

Data publikacji 04.11.2019

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko starszego technika w Zespole Prezydialnym.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy technik

w Zespole Prezydialnym KPP w Gnieźnie

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 0,7

 

LICZBA STANOWISK: 1

 

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 

 1. Prowadzenie ewidencji, kolportaż, gromadzenie i aktualizowanie na bieżąco wszystkich aktów prawnych własnych i wpływających do KPP w Gnieźnie.

 2. Opracowywanie aktów normatywnych i pisemnych poleceń Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie.

 3. Opracowywanie wykazu obowiązujących przepisów Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie na podstawie przeprowadzanej aktualizacji.

 4. Opracowywanie upoważnień i pełnomocnictw, prowadzenie rejestrów, kolportaż, aktualizacja, gromadzenie, archiwizacja.

 5. Aktualizowanie przepisów KWP w Poznaniu oraz KGP, MSWiA na podstawie "Wykazu obowiązujących przepisów”.

 6. Wykonywanie zadań w zakresie informacji prawnej, w szczególności opinii prawnych, opracowań, informacji o orzecznictwie sądów, wpływających.

 7. Zaopatrywanie oraz ewidencjonowanie i brakowanie pieczęci, stempli służbowych oraz referentek używanych w KPP w Gnieźnie oraz w podległych komisariatach Policji.

 8. Ewidencjonowanie i gromadzenie protokołów zdawczo-odbiorczych komórek-organizacyjnych KPP w Gnieźnie oraz podległych komisariatów Policji.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca w normalnych warunkach

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: średnie

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie umiejętności obsługi komputera,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- wykształcenie: wyższe administracyjne

- doświadczenie zawodowe: 1 rok

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych,

- kserokopie dokumentów potwierdzające ewentualną niepełnosprawność

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2019 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

 • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynagrodzenie 1.750 zł. brutto.