Konkurs promujący historię Policji - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Konkurs promujący historię Policji

Data publikacji 07.03.2019

Celem konkursu jest przygotowanie plakatu promującego historię Policji Państwowej.

 

 

REGULAMIN

 

konkursu na plakat z okazji obchodów „100-lecia powstania Policji” organizowany przez KPP w Gnieźnie.

 

1. Postanowienia ogólne:

Celem konkursu jest uzyskanie pracy artystycznej w formie PLAKATU zwanego dalej pracą

konkursową na temat profilaktyki ukierunkowanej na promowanie historii policji państwowej.

 

2. Organizator konkursu:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

 

3.Partnerzy:

1. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie;

2. Urząd Miasta Gniezna;

3. Gminne, powiatowe i miejskie jednostki samorządowe;

4. Inne podmioty zaangażowane w propagowanie wiedzy historycznej.

 

4. Cel konkursu:

1. celem konkursu historycznego „100 lecie Policji” jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat osób i instytucji mających wpływ na kształtowanie losów naszej Ojczyzny w XX wieku;

2. krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń;

3. uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności;

4. promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny;

5. uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;

6. promocja edukacji historycznej młodzieży;

7. poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa;

8. promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Policji oraz własnego regionu, miasta, powiatu; docieranie do świadków historii i przez to lepsze zrozumienie wydarzeń, w których oni uczestniczyli.

 

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych, średnich

powiatu gnieźnieńskiego, zwanych dalej uczestnikami;

2. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie lub zespołowo (przy

założeniu, że zespół będzie składał się maksymalnie z 3 osób), poprzez przekazanie ich

właściwej szkole w terminie do 20 maja 2019 r;

3. szkoła przekazuje zebrane prace konkursowe zbiorczo do właściwej jednostki

organizacyjnej Policji (KPP Gniezno) w terminie do 26 maja 2019 r. wypełniając kartę zgłoszeniową zgodnie z załącznikiem nr 1;

4. praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z historią policji i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji;

5. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane;

6. uczestnik może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym

regulaminie wymogami technicznymi;

7. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 4

do regulaminu;

8. przy zgłoszeniach zespołowych – postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do

każdego z uczestników, w szczególności wymóg składnia oświadczeń dotyczy każdego z nich.

 

6. Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac:

1. konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie powiatowym;

2. etap odbywa się w okresie: 7 marca 2019 r. – 26 maja 2019 r;

3. prace konkursowe (z dopiskiem 100 lat Policji) należy kierować: szkoła kieruje do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – do dnia 26 maja 2019 r;

4. posiedzenie powiatowej komisji konkursowej odbędzie się do 7 czerwca 2019 r;

5. podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się do 1 sierpnia 2019r.

 

7. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych:

1. praca konkursowa jest przekazywana przez uczestnika szkole w wersji papierowej w formacie A2

2. praca nie może przekraczać formatu A2. Prace innego formatu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

3. plakat powinien być wykonany dowolna techniką malarską lub inną w postaci jednego kawałka papieru formatu A2.

4. plakat z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika/Uczestników i umieszczony w zamkniętej odpowiedniej kopercie lub tubie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 lub nr 3.

 

8. Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

1. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika/Uczestników.

2. Ocenie podlegać będzie:

a. zgodność pracy z regulaminem,

b. czytelność przekazu,

c. pomysłowość i kreatywność,

d. poprawność merytoryczna.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

- policjanci Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciel starostwa powiatowego, przedstawiciel urzędu miasta,

 

9. Zasady wyboru oraz nagradzania prac:

1. Fundatorzy nagród:

- starostwo powiatowe, urząd miasta, Komenda Powiatowa Policji, partnerzy,

2. Liczba laureatów:

- I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia,

3. Rodzaj nagród - nagrody rzeczowe.

 

10. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

1. innego podziału nagród i wyróżnień;

2. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych,

profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach

okolicznościowych, materiałach informacyjnych, Internecie lub w inny sposób;

3. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej

organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły;

4. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub

z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

 

11. Wykaz załączników:

a. załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa,

b. załącznik nr 2 - oświadczenie przedstawiciela ustawowego,

c. załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika

d. załącznik nr 4 - własność intelektualna i prawa autorskie.

 

 

 

Pliki do pobrania