Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Data publikacji 20.08.2018

Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GNIEŹNIE

ul. Papieża Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GNIEŹNIE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

pełnomocnik

do spraw ochrony informacji niejawnych

w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK: 1

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie,

 2. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w KPP w Gnieźnie

 3. Prowadzenie postępowań sprawdzających policjantów, pracowników i kandydatów do służby i pracy w Policji,

 4. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych osobowych,

 5. Nadzorowanie pracy Składnicy Akt oraz Kierownika Kancelarii Tajnej,

 6. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w KPP Gniezno

 7. Opracowywanie instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone,

 8. Zapewnienie ochrony fizycznej obiektów KPP w Gnieźnie i podległych komisariatów przed ujawnieniem informacji niejawnych, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ:

praca administracyjno-techniczna w siedzibie urzędu

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych i innych

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie: wyższe

- posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- umiejętność organizacji pracy

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- posiadanie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- życiorys/CV i list motywacyjny z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego

w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula

informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

- oświadczenie, kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie

polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej

uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 2

62-200 Gniezno

lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

 

INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4260325,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Gnieźnie,

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, na niezakwalifikowane aplikacje nie udzielamy odpowiedzi,

 • metody i techniki jakie zostaną zastosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM oraz w BIP KPP Gniezno i w siedzibie urzędu, dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynagrodzenie wg mnożnika 1,300 kwoty bazowej i uposażenie zasadnicze 2.436 zł. brutto.